MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION

BEFOLKNING OCH
REGIONENS ELASTICITET

Att agera i Øresundsregionens landskap förutsätter en förståelse av ett landskap fullständigt påverkat av människor. Regionens befolkningstäthet gör att all natur har karaktär av ‘stadsnära naturlandskap’. Om man räknar hela Øresundsregionen till ca 3,5 miljoner människor är det utsnitt som är definierat av bilden ‘Metroringen’ ca 2 miljoner människor och det innhåller de största urbana koncentrationerna i området.

Vi har valt att göra olika tester på områdets elasticitet i förhållande till befolkning och produktion. Ett enkelt räknestycke visar att Øresundsregionen teoretiskt sett kan uppfylla de förutsättningar som är definierade i ‘100 mile diet’. Det vill säga produktion innanför ett ‘lokalt’ transportavstånd. Ett annat enkelt räknestycke visar att Øresundsregionens samlade jordbruksareal teoretiskt sett kan producera mat till hela regionens befolkning. Genom en radikal omläggning av dagens jordbruksproduktion från väsentlig köttproduktion till väsentlig vegetarproduktion kan dagens jordbruksareal (teoretiskt) producera mat till många gånger dagens befolkning. Om dagens tendens med en befolkningsväxt på ca 1% årligen fortsätter kommer det i ett realistiskt tidsperpektiv på ca 40 år bo 1 miljon fler människor i ‘Metroringen’.

Regionen har stora stadsutvecklingspotentialer på tidigare industri- och hamnarealer. Det kan läggas till grund en täthet motsvarande utbyggningar som till exempel i Rotterdam hamn (dvs 20-25 personer/daa) med en blandad bostads- och näringsbebyggelse på dessa arealer. I tillägg kan göras en generell urban förtätning på ca 10% i existerande bebyggda strukturer, samt en urban förstärkning av axen Malmö-Lund. Samlat ger detta möjlighet till 1 miljon fler invånare innanför de existerande urbana strukturerna.

I en annan testbild läggs Nederländska ‘Randstad’ över Øresund och visar en motsvarande utbredning, men med en befolkning på ca 7 miljoner människor.
Regionens faktiska toleransgräns är ett komplicerat räknestycke där livsstil och resursförbruk och lokal produktion är avgörande faktorer. I dagens Skandinavien är det totala faktiska resursförbruket större än toleransgränsen, det betyder i realiteten att dagens växt och förbruk finansieras av resurser från andra delar av världen.

En framtidig växt och utveckling av Øresundsregionen måste vara bärkraftig.
Det betyder att framtidens strategier måste omläggas från förbruksstrategier till 0-summestrategier och +räkenskap. Alla mosaïc::regions strategier visar att Øresundsregionen har alla förutsättningar för detta. COP-15 2009 blir ett utställningsfönster för framtidens resursfövaltning och urbanitet.

MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION
This site is under construction by Dahl & Uhre arkitekter as and 70°N arkitektur as :: Magdalena Haggärde, Gisle Løkken, Knut Eirik Dahl and Kjerstin Uhre