MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION

E–DENS LUSTGÅRD TUR OCH RETUR
E för Eva – i evighet

Peter Sylwan – journalist/jordbruksexpert, Peter Sylwan Journalist AB

 Syndafallet.
Det finns inget naturligt jordbruk. Och inga naturliga jordbrukslandskap. Människans första synd är odlingen.  Dock bär vi med oss drömmen om det paradisiska landskapet. Den drömmen är stark. Så stark att vi blir friskare till kropp och själ ju närmare vi lever vårt drömda paradis; det småbrutna strandlandskapet mellan  hav och skog, flodstrand och vildmark, savann och djungel. Landskap av samma komplexitet och harmoni som i den japanska trädgården.
Skåne och Tokyo täcker samma yta. Skåne har bara större grönytor mellan stadsdelarna. År 2040 kommer  3miljoner innevånare i mosaikregionen Öresund att drömma samma drömmar som människan drömt i årtusenden. Drömmar om att få leva i, eller snabbt kunna ta sig till, sitt drömda landskap. Och de kommer inte att nöja sig med några få hektar naturreservat eller stadsparker. Det är mot landskapet i sin helhet – alla grönytorna mellan stadsdelarna – som de kommer att rikta sina krav, önskemål och drömmar.

E 5:an mot framtiden
E-stetik, e-tik, e-kologi, e-konomi – och e-motioner. I mosaikregionen Öresund har alla variablerna positiva förtecken. Och gäller i hela landskapet. Agrodesign är ett självklart begrepp. Växtförädling och teknikutveckling har gett oss perenna växter och nya växtföljder som håller marken bevuxen året om. De höstplöjda fälten med sin erosion och näringsläckage tillhör det förgångna. Tunga energislukande maskiner syns nästan bara när det är dags för skörd. Skiftes- och ägogränser är inramade av skyddande naturkorridorer, rid- cykel- och vandringsstråk, Längs alla diken, bäckar, åar och sjöar växer breda bevuxna skyddszoner med en rik flora och fauna. Vattendragen rinner klara och fiskrika. Många har restaurerats och slingrar nu  genom landskapet nära sina urgamla strömfåror. Nya maskiner, GPS-navigering, GIS-data och robotisering har gjort det möjlighet att förena optimal maskinrationalitet med höga estetiska, ekologiska och ekonomiska krav. Produktionen har ökat – samtidigt som behovet av gödsel, energi och bekämpningsmedel har minskat. Skogarna utanför naturreservaten är nästan uteslutande produktiv lövskog eller blandskog. Skogsträdsförädling och maskinutveckling gör att de kan planeras, planteras, skötas och odlas för mångfald, skönhet, tillgänglighet, produktion och pengar. Allt det vi nu betraktar som avfall från, jord, djur, människor och livsmedelsindustrin ingår i ett kretslopp som ger hygienisk och (nästan) doftfri växtnäring till åkrarna och biogas till vägtrafiken.

Bristvaran är kunskap – inte resurser
Sol vind och vatten är allt som behövs. Och den information i cellernas inre som styr livets mekanismer. Hela naturens mångfald, färg och form och geniala konstruktioner uppstår av sig själva, konsumeras av alla och återgår i ett evigt hållbart kretslopp. Byggt och drivet enbart av solens energi, luftens gaser, markens vatten och jordens salter. I mosaikregionen Öresund 2040 produceras landskapet foder, föda, fiber, virke, energi, upplevelser och skönhet med naturen som förebild i ett ekologiskt, etiskt och estetiskt hållbart kretslopp med stora emotionella och ekonomiska värden. Det som saknas i den visionen är inte brist på naturens egna resurser. Solinstrålningen på en bråkdel av mosaikregionens mark motsvarar  hela regionens energibehov. Och en välvuxen skog på bra mark producerar mer biomassa än den mest produktiva åkermark. Det som saknas i den här visionen är kunskap. Kunskap och teknik för odling och landskapsvård som inte finns idag – men som kan finnas där om 30 år om vi bestämmer oss idag för hur vi vill leva 2040.

MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION
This site is under construction by Dahl & Uhre arkitekter as and 70°N arkitektur as :: Magdalena Haggärde, Gisle Løkken, Knut Eirik Dahl and Kjerstin Uhre